हामी ज्ञात सैन्य कुरा भन्छौं
sayfamous.com
प्रसिद्ध कुरा भन्न
  ज्ञात सैन्य  
  ज्ञात सैन्य  
  ज्ञात सैन्य  
  ज्ञात सैन्य