हामी ज्ञात सैन्य प्रसिद्ध चीजहरू भन्छौं
sayfamous.com
प्रसिद्ध कुरा भन्न
 

F22 raptor