हामी प्रसिद्ध दार्शनिक प्रसिद्ध चीजहरू भन्छौं
sayfamous.com
प्रसिद्ध कुरा भन्न